admin 20 Ekim 2017

Asgari Ücret Desteği 2017 yılında da uygulanmaktadır. İşverenlere verilen 2017 asgari ücret desteği konulu yazımızı BİBİLENVAR üzerinden alıntı yaparak siz değerli ziyaretçilerimizin yorumlarına bırakıyoruz.

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 27.01.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlük kazanmıştır.

6770 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle “Asgari Ücret Desteği” ile ilgili 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir.

Asgari Ücret Desteği 2017 Yılında Devam Ediyor

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki “Geçici 71.madde” eklenmiştir.

a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

Asgari Ücret Desteği 2017 Denetimlerine Dikkat

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2017 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Asgari Ücret Desteği 2017 yılında devam ettiği gibi 2018 yılında da devam etmesi beklenmektedir.

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Süreci

Asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak durumlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir;

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2017 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde “Geçici 71. Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi” olan 2017 yılı Asgari Ücret Desteğine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendirenler için bir ayrıntı var. İşverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

ÖZETLE

6770 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 71.madde eklenmiştir. Geçici 71 inci madde ile 2016 yılında uygulamaya konulan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesi sağlanmıştır.

Anılan madde gereği, 5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  • 2016 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca günlük tutar tespit edilecektir. Tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar desteği oluşturacaktır. İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.

Kaynak: BİBİLENVAR

Yazı Linki: https://www.bibilenvar.com/yazi/199/asgari-ucret-destegi-uygulamasina-2017-yilinda-devam-ediliyor

Asgari Ücret Kategorisi yazılarımız için tıklayınız..

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*