admin 31 Ekim 2017

2017 SGK İdari Para Cezaları yazımızda tablo halinde belirtilmiştir. Öncelikle bahsetmemiz gereken Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezaları mevcut asgari ücret brüt tutarı üzerinden hesap edilmektedir. SGK idari para cezaları, fiilin işlendiği tarihte geçerli aylık asgari ücret üzerinden hesaplanarak sigortalı ya da işverenlere tebliğ edilmektedir.

SGK idari para cezaları genellikle işverenleri bağlamakta olup, sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezaları çok azdır. Örneğin denetimi engelleme cezası hem sigortalıya uygulanabilir hem de işverene uygulanabilirken defter belge teslim etmeme idari para cezası ise işverene uygulanmaktadır. SGK İdari Para Cezaları tablo halinde sizlere sunulmuştur.

SGK İdari Para Cezaları Brüt Asgari Ücret Üzerinden Farklı Eylemlere Verilmektedir

SGK idari para cezaları bazen takvim ayı baz alınarak bazen de işçi sayısı baz alınarak uygulanmaktadır. Örneğin sigortasız işçi çalıştırma cezası, yani sigortasız işçi çalıştırmanın cezası sigortasız çalışan işçi başına 2 asgari ücret tutarında uygulanırken, sigortasız çalışan işçilerin kazanç bildirimlerinin yapılmaması idari para cezası, sigortasız çalışan sayısına bakılmadan kaç ay bildirim yapılmamış ise, sadece ay başına yine 2 asgari ücret üzerinden idari para cezasının uygulandığı görülmektedir. SGK İdari Para Cezaları brüt tutarlar baz alınacaktır.

SGK İdari Para Cezaları

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2017
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için

aylık asgari ücret tutarında (*) idari para cezası

1.777,50 TL 
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası

 3.555,00 TL
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası

 8.887,50 TL
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*) idari para cezası

 5.332,50 TL
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*) idari para cezası

 3.555,00 TL
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

aylık asgari ücret tutarında(*) idari para cezası

 1.777,50 TL

Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,

belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası

355,50 TL
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası

222,19 TL
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası

888,75 TL

— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası

 3.555,00 TL
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası

 3.555,00 TL
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası

 21.330,00 TL
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası

 10.665,00 TL
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası

 5.332,50 TL
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılmasıhalinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası

888,75 TL
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası

888,75 TL
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası

888,75 TL
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası

 21.330,00 TL
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için

aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası

888,75 TL
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası

 21.330,00 TL
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası

 10.665,00 TL
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası

  5.332,50 TL
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası

 3.555,00 TL
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere

aylık asgari ücret tutarında (*) idari para cezası

 1.777,50 TL
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine,

aylık asgari ücret tutarında (*) idari para cezası

 1.777,50 TL
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine,

aylık asgari ücret tutarında (*) idari para cezası

 1.777,50 TL
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyenkamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara,

aylık asgari ücret tutarında (*) idari para cezası

 1.777,50 TL
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,sigortalı başına aylık

asgari ücretin onda biri tutarında (*) idari para cezası

177,75 TL
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için

aylık asgari ücret tutarında (*) idari para cezası

 1.777,50 TL
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için

aylık asgari ücret tutarında (*)  idari para cezası

 1.777,50 TL
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,

aylık asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası

 8.887,50 TL
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,

aylık asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası

 17.775,00 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

aylık asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası

 8.887,50 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında  idari para cezası

 3.555,00 TL
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına

aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası

177,75 TL
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına

aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası

 177,75 TL
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için

aylık asgari ücretin onda biri tutarında (*) idari para cezası

177,75 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara

aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası

 888.75 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde,

her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında SGK İdari Para Cezaları cezası

 177,75 TL
n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına

asgari ücretin onda biri tutarında SGK İdari Para Cezaları uygulanır

177,75 TL
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır. SGK İdari Para Cezaları

SGK İdari Para Cezaları, ait olduğu yıldaki Brüt asgari ücret üzerinden uygulanmaktadır.

İdari para cezalarına itiraz ve dava yolları hakkında Bibilene sorabilirsiniz.

Yazımız Bibilenvar üzerinden https://www.bibilenvar.com/yazi/266/2017-yili-5510-sayili-kanun-idari-para-cezalari linki kaynak kullanılarak hazırlanmıştır.

İdari Para Cezaları Kategorisi için TIKLAYINIZ..

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*